Episodes

1431
The Forgotten Army – Azaadi ke liye: 1×1

Shonan

S1 E1 / Jan. 23, 2020 The Forgotten Army - Azaadi ke liye
The Forgotten Army – Azaadi ke liye: 1×2

POW

S1 E2 / Jan. 23, 2020 The Forgotten Army - Azaadi ke liye
The Forgotten Army – Azaadi ke liye: 1×3

Chalo Dilli

S1 E3 / Jan. 23, 2020 The Forgotten Army - Azaadi ke liye
The Forgotten Army – Azaadi ke liye: 1×4

Harakari

S1 E4 / Jan. 23, 2020 The Forgotten Army - Azaadi ke liye
The Forgotten Army – Azaadi ke liye: 1×5

Maya

S1 E5 / Jan. 23, 2020 The Forgotten Army - Azaadi ke liye
Never Have I Ever: 1×1

Pilot

S1 E1 / Apr. 27, 2020 Never Have I Ever